Bạn đã biết gì về công việc của kế toán thuế?

By:
No Comments

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế bao gồm các phương pháp kế toán tập trung vào thuế thay vì sự xuất hiện của báo cáo tài chính công. Kế toán thuế được quản lý bởi Bộ luật Doanh thu Nội bộ, quy định các quy tắc cụ thể mà các công ty và cá nhân phải tuân theo khi chuẩn bị khai thuế. Nguyên tắc thuế thường khác với các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi.

Công việc của kế toán thuế

Mục đích của kế toán là để theo dõi quỹ liên kết với một cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Các khoản mục cân đối kế toán có thể được hạch toán khác khi lập báo cáo tài chính và thuế phải nộp. Ví dụ, các công ty có thể chuẩn bị các báo cáo tài chính của họ để thực hiện phương pháp FIFO. Thủ tục thứ hai làm giảm thuế của năm hiện tại phải nộp.

Mặc dù kế toán bao gồm tất cả các giao dịch tài chính ở một mức độ nào đó, kế toán thuế chỉ tập trung vào những giao dịch ảnh hưởng đến gánh nặng thuế của các đơn vị và cách thức các mục này liên quan đến tính thuế và chuẩn bị hồ sơ thuế. Kế toán thuế được điều chỉnh bởi IRS để đảm bảo rằng tất cả các luật thuế liên quan được tuân thủ bởi các chuyên gia kế toán thuế và các cá nhân đóng thuế. IRS cũng yêu cầu sử dụng các tài liệu và biểu mẫu cụ thể để nộp đúng thông tin thuế theo yêu cầu của luật pháp.

>>> Dịch vụ kế toán – đào tạo kế toán thuế

Kế toán thuế cho một cá nhân

Từ ý nghĩa của người nộp thuế, kế toán sẽ liên quan đến việc theo dõi tất cả các khoản tiền vào và ra khỏi người sở hữu bất kể mục đích, bao gồm các chi phí cá nhân không có ý nghĩa thuế. Kế toán thuế chỉ tập trung vào các khoản như thu nhập, khấu trừ đủ điều kiện, lợi tức hoặc lỗ từ đầu tư và các giao dịch khác ảnh hưởng đến gánh nặng thuế của cá nhân. Điều này hạn chế số lượng thông tin cần thiết cho một cá nhân để quản lý một bản khai thuế hàng năm, và trong khi một kế toán thuế có thể được sử dụng bởi một cá nhân, nó không phải là một yêu cầu pháp lý.

Kế toán thuế cho một doanh nghiệp

Từ khía cạnh kinh doanh, cần phải phân tích thêm thông tin như là một phần của quá trình kế toán thuế. Trong khi thu nhập của công ty, hoặc các khoản tiền gửi đến, phải được theo dõi cũng giống như các khoản thu nhập dành cho cá nhân, thì có một mức độ phức tạp khác liên quan đến bất kỳ khoản tiền gửi đi hướng tới các nghĩa vụ kinh doanh nhất định. Điều này có thể bao gồm các quỹ hướng đến chi phí kinh doanh cụ thể cũng như các quỹ hướng tới các cổ đông.

Mặc dù doanh nghiệp không bắt buộc phải sử dụng kế toán thuế để thực hiện các nghĩa vụ này nhưng nó vẫn phổ biến ở các tổ chức lớn hơn do sự phức tạp của các hồ sơ liên quan.

>>> Cách kê khai kế toán thuế theo phương pháp khấu trừ trực tiếp

Kế toán thuế cho một tổ chức được miễn thuế

Ngay cả trong trường hợp một tổ chức được miễn thuế, kế toán thuế là cần thiết. Điều này là do tất cả các tổ chức phải nộp báo cáo hàng năm. Họ phải cung cấp thông tin về bất kỳ khoản tiền gửi đến nào, chẳng hạn như trợ cấp hoặc đóng góp, cũng như cách thức sử dụng ngân quỹ trong quá trình hoạt động của tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các luật và quy định điều chỉnh hoạt động thích hợp của một thực thể được miễn thuế.

Your Thoughts